środa, 8 grudnia 2010

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Po raz kolejny ruszają nabory uczestników do projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyszły przedsiębiorca na założenie firmy może otrzymać nawet 40 tys. PLN. Na wsparcie i promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie przeznaczył w tym roku kwotę 25 mln PLN.

Wsparcie realizowane w ramach Działania 6.2 PO KL kierowane jest w sposób szczególny do grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Unijnej pomocy najbardziej potrzebują osoby po 45. roku życia, młodzież do 25. roku życia, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, kobiety wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osoby zamieszkujące obszary wiejskie oraz małe miasta (do 25 tys. mieszkańców). O dotacje mogą jednak ubiegać się niemal wszystkie osoby fizyczne, bez względu na status społeczny i zawodowy. Warto pamiętać, że projektodawca ma możliwość zawężenia grupy odbiorców (może np. skierować projekt wyłącznie do kobiet lub do osób bezrobotnych). Podstawowymi warunkami wzięcia udziału w projekcie jest zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego oraz nieposiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej na rok przed przystąpieniem do projektu.

Choć unijne procedury nie należą do najłatwiejszych, osób gotowych podjąć wyzwanie nie brakuje. Jest o co walczyć – dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Działania 6.2 to dla przyszłych firm źródło bardzo atrakcyjnych środków finansowych. Nie ma wymogu wkładu własnego a udzielana pomoc jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorstwo będzie funkcjonować na rynku przez minimum rok.

Na osobę, która chce założyć przedsiębiorstwo korzystając z dotacji unijnych, czeka dość długa, za to bardzo owocna w nauki droga. Aby zakwalifikować się do projektu należy złożyć wniosek aplikacyjny w jednej z instytucji, która w ramach Działania 6.2 podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Osoby, które pozytywnie przejdą etap rekrutacji, wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu, podczas którego zdobędą nowe, cenne w biznesie umiejętności oraz niezbędną wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, prowadzenia finansów i marketingu. Uczestnicy szkolenia będą mogli liczyć na wsparcie psychologów i doradców zawodowych. Pod kierunkiem specjalistów opracują profesjonalne biznesplany swoich przyszłych przedsiębiorstw.

Po zakończeniu etapu szkoleniowego uczestnicy projektu złożą wnioski o przyznanie dofinansowania. Na podstawie dołączonych do wniosku biznesplanów, wyłonione zostaną najlepsze pomysły – część osób otrzyma środki finansowe. Dotacje mogą zostać przeznaczone na zakup środków trwałych niezbędnych do założenia własnej działalności gospodarczej (np. maszyn, sprzętu komputerowego, oprogramowania). Wydatkiem kwalifikowalnym będzie również pokrycie kosztów drobnych prac adaptacyjnych i remontowych pomieszczeń. Poza jednorazową dotacją często istnieje również możliwość ubiegania się o wsparcie pomostowe w wysokości nieprzekraczającej kwoty płacy minimalnej. Jest to pomoc finansowa udzielana w pierwszych miesiącach funkcjonowania firmy, służąca pokryciu bieżących wydatków (np. rachunków, ubezpieczeń, kosztów najmu urządzeń lub pomieszczeń).

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, w ramach konkursów ogłoszonych w 2008 i 2009 roku, zawarł umowy z 27 podmiotami. W tym roku podpisano 11 kolejnych umów. Łączna wartość wszystkich projektów realizowanych na terenie województwa w ramach Działania 6.2 PO KL to ponad 72 mln PLN. Dzięki unijnym dotacjom już ponad 3 tys. osób założyło własną działalność gospodarczą.

Lista podmiotów, które aktualnie realizują Działanie 6.2 na terenie województwa lubelskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz