poniedziałek, 21 stycznia 2013

Becikowe w Lublinie

Co to jest becikowe?

To jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, wypłacana rodzicom jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje wszystkim rodzicom, niezależnie od wysokości dochodów.
„Becikowe”, tak jak inne świadczenia rodzinne, jest wolne od podatku dochodowego.
Nie przysługuje jednak, jeżeli świadczenie z tytułu urodzenia dziecka przyznano rodzinie za granicą. (chyba, że przepisy lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.)

Kto może wystąpić o przyznanie becikowego?

  • Matka lub ojciec dziecka
  • opiekun prawny dziecka
  • opiekun faktyczny dziecka

Jaki jest termin złożenia wniosku?

Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego -  w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Gdzie składa się wniosek o przyznanie becikowego?

W miejscu zamieszkania rodziców, lub jednego z nich. W przypadku, gdy adres zamieszkania różni się od adresu zameldowania – ośrodek wypłacający świadczenie rodzicom zawiadomi o tym ośrodek właściwy dla ich miejsca zameldowania.
Miejscem składania wniosków dla rodziców mieszkających w Lublinie jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Świadczenia rodzinne
ul. Zemborzycka 88-92
20-445 Lublin
tel: 81 466 53 80

przyjęcia interesantów:
poniedziałek : 10 – 17 , wtorek – piątek 8 – 15

Jakie dokumenty będą potrzebne?

  • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

POBIERZ wzór wniosku

  • Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o zapomogę
  •     Ksero aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu) i PESEL dziecka po jego otrzymaniu
  •     Zaświadczenie lekarskie lub od położnej potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (Dz.U. z 2010 r. Nr 183 poz. 1234)

POBIERZ wzór zaświadczenia lekarskiego 

  •     Przedstawiciel ustawowy nieletniej matki dziecka do wniosku dołącza odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka.
  •     W przypadku opiekuna prawnego - xero orzeczenia sądu ustanawiające opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) 

"Dodatkowe" becikowe

Jest to dodatek w wysokości 1000 złotych wypłacany z tytułu urodzenia dziecka  oprócz świadczenia podstawowego - „zwykłego” becikowego. Przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 504 zł na osobę, i które mają przyznany zasiłek rodzinny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz