piątek, 9 kwietnia 2010

Formy zatrudnienia - umowa o dzieło


Na rynku lubelskim prywatni pracodawcy odchodzą od umów o prace na czas nieokreślony zastępując je umowami na czas określony np. umowa odnawiane co roku, oraz umowami zlecenia i o dzieło. Władze zniosły obowiązek zatrudniania po trzech umowach terminowych na umowę na czas nieokreślony. Ze względu na kryzys, którego moim zdaniem u nas nie było.

Przez niektóre banki obydwie umowy nie są brane pod uwagę jako dochód. Jest to ważna informacja dla osób które w niedługim czasie będą starały się o kredyty mieszkaniowe. Banki biorą pod uwagę dochody z ostatnich trzech miesięcy. A wgląd do kont chcą mieć z poprzedniego roku.

Osoby podejmujące pracę jeszcze na studiach często będą zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych – umów zlecenie i dzieło. Warto wiedzieć na czym polega ten rodzaj zatrudnienia.

Definicja:

Umowa zlecenia

Umowa o dzieło

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności (...) dla dającego zlecenie.

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła

O wyborze jaką umowę zastosować decyduje przedmiot umowy:


Umowa zlecenia

Umowa o dzieło

Szycie spodni

Uszycie 10 par spodni

Przeprowadzenie szkolenia

Stworzenie i przeprowadzenia autorskiego programu szkoleniowego.

Sprzątanie

Doprowadzenie określonego pomieszczenia do czystości i porządku

Kierowanie pojazdem

Nie dotyczy

Czuwanie nad ciągłością dostaw

Nie dotyczy


Aby uniknąć uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia trzeba odpowiednio określić w umowie jej przedmiot.

Plusy umowy o dzieło:

 • do umowy tej nie są odprowadzane składki ZUS,


Ważne dla osób, które skończyły studia. Jeśli ktoś ma ubezpieczenie z innego tytułu, lub nie chce być ubezpieczony może stosować tą umowę do płacenia bardzo niskich podatków. Może być to potraktowane, także jako minus.
 • Naliczany jest od niej koszt uzyskania przychodu minimum 20% bez względu na wydatki ponoszone przez zatrudnionego.
 •  Wykonawca może ustalić miejsce wykonywania dzieła.

Minusy:

 • ­ Pracodawcy nie muszą tworzyć funduszu ani wypłacać żadnych świadczeń socjalnych
 • ­ W zasadzie umowy o dzieło nie da się wypowiedzieć, bo nie jest to umowa na jakiś czas, ale umowa na wykonanie dzieła do określonego dnia. Albo więc dzieło zostanie wykonane, albo nie
 • ­ Zleceniodawca nie płaci się za urlop i inne przerwy w pracy
 • ­ W razie wyrządzenia szkody pracodawcy czy osobie trzeciej, zatrudniony na podstawie umowy o dzieło odpowiada całym swoim majątkiem w pełnej wysokości, bez ograniczeń!

Zatrudniony w oparciu o umowę o dzieło pozbawiony jest świadczeń socjalnych:

 • ­ zasiłku dla bezrobotnych;
 • ­ ubezpieczenia zdrowotnego (bezpłatna służba zdrowia);
 • ­ ubezpieczenia emerytalnego (kapitał do emerytury);
 • ­ ubezpieczenia rentowego (renta);
 • ­ ubezpieczenia chorobowego (zasiłki);
 • ­ ubezpieczenia wypadkowego (odszkodowania za wypadek przy pracy);
 • ­ wypłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypadek niewypłacalności pracodawcy.

Koszty uzyskania przychodu.

Koszty uzyskania przychodu stanowią o wielkości podatku jaki będziemy musieli zapłacić do urzędu skarbowego. Im wyższe koszty tym mniejszy podatek.
Koszty uzyskania przy umowie o dzieło wynoszą:

 • 20% przychodu - jest to stawka podstawowa, każdy może ją sobie naliczyć;
 • 50% przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami (gdy przychód związany jest ze zbyciem praw autorskich, ale dzieje się to na podstawie umowy o dzieło, czy zamówienia na dzieło objęte prawem autorskim);


Jeśli nasze działo może być objęte prawem autorskim, które przekazujemy na nabywającego, to stosujemy najwyższy koszt uzyskania przychodu, czyli 50 %.


Prawa autorskie chronią oryginalne dzieła, takie jak witryny sieci Web, książki, muzykę, obrazy, zdjęcia i filmy. Dzieło jest „oryginalne” jeśli zawiera pewne elementy utworzone przez daną osobę, a nie zapożyczone od innych. Zwykle twórca oryginalnego dzieła posiada prawa autorskie.

Jeśli osoba wykonuje dla kogoś stronę internetową w której są jakieś części kodu samodzielnie wykonanego może zastosować 50 procentowy koszt uzyskania przychodu. Tak samo jeśli tworzymy jakieś projekty graficzne np. plakaty, logo firmy. Osoby robiące szkolenia mogą przygotowywać programy nauczania z takim kosztem uzyskania przychodu.

 • więcej - jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania ww. norm procentowych, wówczas koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (należy jednak te koszty odpowiednio udokumentować, najlepiej fakturami, rachunkami, imiennymi dowodami zapłaty).

Jak liczyć?

Przykład: Wykonujemy system zarządzania treścią dla klienta do strony internetowej. Umówiliśmy że otrzymamy 1000 zł.


1000 zł * 50 % (koszt uzyskania przychodu) = 500 zł (podstawa opodatkowania)
500zł * 18 % (stawka podatku dochodowego) = 90 zł (nasz podatek dochodowy)
1000 zł – 90 zł = 910 zł (wynagrodzenie wpływające do nas na konto po opodatkowaniu)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz