sobota, 25 lutego 2012

Samochód prywatny wprowadzony do firmy

W przypadku gdy podatnik będący osobą fizyczną wprowadza na stan środków trwałych samochód osobowy zakupiony na cele prywatne, posiadając przy tym fakturę VAT dokumentującą jego nabycie, jego wartość początkową wyznacza cena nabycia wynikająca z tej faktury.
Jeżeli podatnikowi nie przysługiwało obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy w podatku w rozumieniu ustawy o VAT, będzie to cena brutto. Tak ustalona wartość stanowi podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które jednak będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jedynie w części nieprzekraczającej równowartości 20.000 euro, ustalonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof.
Prawidłowość takiego sposobu wyceny wprowadzanego do firmy auta prywatnego potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 stycznia 2012 r., nr IPPB1/415-996/11-2/JB. Podatnik występujący z wnioskiem, w 2009 r. nabył na potrzeby prywatne w drodze kupna samochód osobowy. Zakup ten został udokumentowany fakturą VAT. We wrześniu 2011 r. podatnik samochód ten przekazał na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i wprowadził go do ewidencji środków trwałych przyjmując jako wartość początkową cenę nabycia widniejącą na fakturze VAT zakupu tego samochodu. Mając wątpliwości czy postąpił słusznie, zwrócił się do organu podatkowego o zweryfikowanie poprawności takiego postępowania.
Organ podatkowy stwierdził, że podatnik postąpił prawidłowo i wywiódł jak wskazano na wstępie. Zauważył przy tym, że przepis art. 22g ust. 8 ustawy o pdof przewiduje wprawdzie możliwość ustalenia wartości początkowej nabytego w drodze kupna środka trwałego na podstawie wyceny dokonanej przez podatnika, ale jest to możliwe wyłącznie w przypadku, gdy podatnik nie jest w stanie ustalić ceny jego nabycia. Taka sytuacja nie miała jednak miejsca w rozpatrywanej sprawie.
Gazeta Podatkowa nr 15 (847) z dn. 2012.02.20,
Autor: Agata Cieśla

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz